NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Workshops Conferentie 2019

Lees hier alles over de workshops en geef daarna uw voorkeur per ronde aan in het inschrijfformulier.

 

Workshops Ronde 1 (11.30 – 12.30 uur)

 

1.1 Speeddates met Jeugdplatform Amsterdam

Veel onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers vinden het best lastig om ouders en jongeren te betrekken bij hun plannen en aanpakken. Tijdens deze workshop kunt u middels speeddates uw vragen voorleggen aan mensen van Jeugdplatform Amsterdam, zoals ondersteuners, belangenbehartigers en aan ouders en jongeren die met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben.

Er is tijd voor individuele vragen, maar ook een plenair deel met meer algemene tips en adviezen

 

Workshopleiders

 • Ivet Pieper – Stichting Alexander (ondersteuner Jeugdplatform Amsterdam)
 • Daan Stremmelaar – Cliëntenbelang Amsterdam (ondersteuner Jeugdplatform Amsterdam)
 • Kati Varkevisser – Belangenbehartiger Jeugdplatform Amsterdam
 • Ouders en jongeren – Jeugdplatform Amsterdam

 

1.2 Toptrajecten: een positieve schoolloopbaan

Door een intensieve samenwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid is in schooljaar 2018-2019 in Amsterdam een nieuwe vorm van onderwijs-zorg van start gegaan: de Toptrajecten, een vernieuwende manier van intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, met als doel zoveel mogelijk jongeren een positieve schoolloopbaan in het regulier onderwijs te laten vervolgen.

In deze workshop doorlopen we door middel van actieve werkvormen de verschillende fasen bij de ontwikkeling, implementatie en borging van deze interventie. Ook levert de workshop een goed beeld op van een vernieuwende manier van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

 

Workshopleiders

 • Sanne Pronk – Altra Onderwijs & Jeugdhulp
 • Monique Bloemsma – Altra Onderwijs & Jeugdhulp
 • Marit van Luijn – Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen

 

1.3 OKT anno 2019: van ontmoeten tot verwijzen

In deze workshop komt het primaire proces van OKT van ontmoeten, tot – wanneer nodig- verwijzen naar specialistische jeugdzorg aan de orde. Dit werkproces is ook onderwerp van trainingen die in samenwerking met Hogeschool Inholland en HVA afgelopen twee jaar rondom het nieuwe verwijzen zijn gegeven aan alle OKT-medewerkers. Deze trainingen waren ook aanleiding om bij het werkproces van het OKT stil te staan en vormen de basis voor trainingen aan nieuwe medewerkers. Ook binnen KeTJA is er veel aandacht besteed aan dit primaire proces, wat heeft geleid tot de uitwerking van enkele onderdelen hiervan in handreikingen.

 

Workshopleiders

 • Jos Smeijer – OKT Amsterdam
 • Mieke van Heerebeek – Hogeschool Inholland
 • Leonieke Boendermaker en/of Renske van der Gaag – Hogeschool van Amsterdam

 

1.4 Integraal werken aan gehechtheid bij jonge kinderen in gezinnen

Jeugdhulpwerkers erkennen het belang van de ouder-kind relatie als beschermende of belemmerende factor in gezinnen. De Richtlijn Problematische Gehechtheid constateert een gebrek aan kennis over het signaleren van problematische gehechtheid. Integraal, systemisch en trans-diagnostisch werken is daarbij essentieel.

In deze workshop worden resultaten gedeeld uit onderzoek naar verstoord gehechtheidsgedrag bij jonge kinderen. Ook zal er in de workshop aan de hand van casusbeschrijvingen ingegaan worden op de klinische praktijk en gediscussieerd worden over beoordeling en behandeling van gedrag passend bij problematische gehechtheid bij kinderen in relatie tot opvoeders.

Workshopleiders

 • Frederike Scheper – MOC ’t Kabouterhuis, Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UMC Amsterdam/VUmc
 • Mirjam Oosterman – VU Orthopedagogiek en ontwikkelingspedagogiek

 

1.5 Opvoeden en diversiteit

Een vraagstuk voor professionals die ouders en gezinnen in het multi-etnische Amsterdam ondersteunen is: hoe maak je werkelijk contact rond vragen die bij ouders kunnen leven die samenhangen met hun culturele of religieuze achtergrond, of met hun positie als migrant. Bijvoorbeeld vragen over discriminatie en hoe kinderen daarin te ondersteunen. Hoe versterk je jezelf en je team op dit punt? In deze workshop voeren we met deelnemers een gedeelte uit van de teambijeenkomst ‘Waardenopvoeding in diversiteit’, die daarbij kan helpen. Aan de hand van stellingen en filmfragmenten wisselen we ervaringen uit en bekijken we welke houding, kennis en vaardigheden ertoe doen om echt aan te sluiten rond dit soort thema’s. 

 

Workshopleiders

 • Marjolijn Distelbrink – Verwey-Jonker Instituut (KeTJA)
 • Cecile Winkelman – Programmateam Ouder- en Kindteams

 

1.6 Samen sterk: onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp

Kinderopvangvoorzieningen en basisscholen werken steeds meer samen met als doel een doorgaande ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Daarbij wordt in toenemende mate verbinding gezocht met opvoedondersteuning en met jeugdhulp. Doel is een inclusieve speelleeromgeving waarbinnen alle kinderen, ongeacht mogelijkheden of beperkingen, zich goed kunnen ontwikkelen (Taskforce, 2017). Twee vormen van integraal werken staan centraal: vroegsignaleringsprogramma’s (zoals Alert4you) en Integrale Kindcentra (IKC’s). We bespreken (onderzoek naar) Alert4you en illustreren uitkomsten uit onderzoek naar IKC’s met een praktijkvoorbeeld. IKC De Sterrenschool in Apeldoorn heeft ervaring met interprofessionele samenwerking en vertelt hoe deze samenwerking er op de werkvloer uitziet, wat de opbrengsten zijn en welke belemmeringen en knelpunten worden ervaren.

 

Workshopleiders

 • Annemiek Veen (onderzoeker) – Kohnstamm Instituut UvA
 • Hans van der Most (directeur) – Sterrenschool Apeldoorn
 • Moniek Zijm – MOC ’t Kabouterhuis

 

Workshopronde 2 (15.30 – 16.30 uur)

 

2.1 Evaluatie JIM-aanpak bij Spirit

 

Vanaf mei 2016 voert Spirit de zogenoemde JIM-aanpak uit. Een aanpak die uithuisplaatsing van jeugdigen tracht te voorkomen. Als ouders en hulpverleners geen invloed meer hebben, kiest de jongere een vertrouwenspersoon, zoals een tante, buurman, goede vriendin of sportcoach. Iemand die zowel van de jongere als de ouders vertrouwen krijgt en met hulpverleners wil samenwerken. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en adviseert ouders en hulpverleners.

In 2017 deed Spirit een evaluatie van het eerste jaar en in 2018 een follow-up onderzoek. In dat laatste onderzoek is nagegaan of de JIMs na anderhalf à twee jaar nog steeds frequent contact hebben met de jeugdige en het gezin, en hoe het met het gezin gaat.

In de workshop vertellen we kort over beide onderzoeken. Daarnaast deelt een hulpverlener zijn ervaringen: wat doet hij anders bij de JIM-aanpak dan voorheen bij reguliere ambulante hulp. Ook zal een jongere vertellen over hoe de hulp is verlopen en wat hij van de JIM-aanpak vindt.

 

Workshopleiders

 • Carolien Konijn – Spirit
 • Levi van Dam – Garage2020 / UvA

 

2.2 Beoordelen van risicovol opvoedgedrag

Kennis over risicovol opvoedgedrag is van belang om problemen met ouderschap en opvoeding alsmede potentiele veiligheidsrisico’s voor kinderen vroegtijdig te signaleren. Deze kennis stelt professionals in staat meer specifiek te zijn over de behoeften van een gezin en gezinnen beter te matchen aan een eventuele interventie.

In deze workshop wordt een instrument geïntroduceerd waarmee binnen de praktijk van onder meer de jeugdbescherming en de jeugdhulpverlening (risicovol) opvoedgedrag beoordeeld kan worden. In de workshop wordt ingegaan op het belang van het beoordelen van (de verschillende dimensies) van opvoedgedrag. Deelnemers krijgen middels een gezamenlijke oefening met het instrument inzicht in het beoordelen van sensitief opvoedgedrag van ouders.

 

Workshopleiders

 • Mirte Forrer – Jeugdbescherming Regio Amsterdam
 • Mirjam Oosterman – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Nina Draaisma – Jeugdzorg Academie

 

2.3 Samen Beter Beslissen met cliënten

De Bascule en PI Research werken samen aan de uitwerking en implementatie van de methodiek Samen Beter Beslissen. In deze methodiek wordt Shared Decision Making gecombineerd met doelgericht werken, meten en verbeteren binnen een behandeling en het implementeren van de lerende beweging binnen de organisatie waarin teams leren van geaggregeerde gegevens.

In deze workshop wordt de methodiek toegelicht en het verloop van de implementatie geschetst. Vervolgens gaan deelnemers praktisch aan de slag met vier kernvaardigheden: (1) contact leggen en houden, 2) goede doelen, wat zijn dat?, 3) samen evalueren met de cliënt en 4) meten en verbeteren binnen een organisatie. Deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over hoe deze thema’s binnen de eigen organisatie worden vormgegeven en wat een volgende stap kan zijn om deze algemeen werkzame factoren naar een volgend niveau te tillen binnen de organisatie.

 

Workshopleiders

 • Inez Berends – PI Research
 • Liset van der Glas – Bascule
 • Rena Eenshuistra – PI Research

 

2.4 Sterk en Zwak in Amsterdam; informatie over 11 leefdomeinen voor 22 Amsterdamse gebieden

In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD “Sterk en Zwak in Amsterdam” ontwikkeld. Op grond van 44 indicatoren brengen we de situatie op de leefdomeinen van de (voornamelijk volwassen) inwoners in de gebieden van Amsterdam in kaart. Waar zien we sterke en zwakke punten? De workshop richt zich op de vraag hoe dit instrument behulpzaam is bij het integraal werken binnen het netwerk rondom jeugdigen. Daarnaast willen we gezamenlijk bespreken wat er nodig is om een jeugd/jongeren-versie tot stand te kunnen brengen.

 

Workshopleiders

 • Marcel Buster – GGD Amsterdam
 • Claudia Verhagen – GGD Amsterdam

 

2.5 Handelingsgericht perspectief voor de veiligheid van kinderen

Jeugdbescherming heeft als doel om alle kinderen vanaf de eerste dag van onze betrokkenheid meer veiligheid te laten ervaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen actuele en blijvende veiligheid. Vanuit de praktijk is een Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK) opgesteld die aansluit op dit nieuwe veiligheidsconcept; de inhoud van de items is deels gebaseerd op de ARIJ-VT.

In de workshop laten we u kennis maken met de HAVIK. Hiermee krijgen gezinsmanagers betere handvatten om de actuele veiligheid in een gezin in kaart te brengen en daar naar te handelen, duidelijke bodemeisen te stellen en bijpassende veiligheidsafspraken te maken met het gezin. Hierdoor hoeven kinderen vanaf de start van Jeugdbescherming niet meer – dagelijks – beschadigd te raken en/of tekort te komen.

 

Workshopleiders

 • Stefanie Meijs – Jeugdbescherming Regio Amsterdam / Universiteit van Amsterdam
 • Marc Dinkgreve – Jeugdbescherming Regio Amsterdam
 • (Nienke van Veelen) – Jeugdbescherming Regio Amsterdam

 

2.6 Doorlopende zorg voor jongeren van 16-27 jaar

In deze workshop vertellen we over de pilot die HVO-Querido en Spirit hebben ingericht voor jongeren van 16 jaar en ouder met complexe problemen en een langdurige hulpverleningsgeschiedenis die begeleid zelfstandig gaan wonen. Doel van de samenwerking is om uitval te beperken door jongeren continuïteit van zorg te bieden. Jongeren kunnen terugvallen op de relatie die is opgebouwd. We werken vanuit een gedeelde visie en laten jongeren pas los wanneer de Big5 geregeld zijn: Support, Wonen, School/werk, Inkomen en Welzijn. Leidende principes zijn: Integraal, op maat, vanuit een doorlopende lijn, gericht op bestaanszekerheid/ de Big 5, met jongeren in de lead. Spirit biedt hulp vanuit de Jeugdwet en HVO-Querido vanuit WMO-financiering. In onze samenwerking zijn de beide financieringsstromen gebundeld om gezamenlijke trajecten te kunnen bieden.

In deze workshop zullen we aan de hand van onze ervaringen met de deelnemers en met jongeren in gesprek gaan over wat werkt in de ondersteuning van jongeren naar zelfstandigheid. Belangrijkste vraag is wat we in contact met de jongeren en vanuit de organisaties anders moeten doen om tot een echte integrale aanpak te komen gebaseerd op de behoefte van de jongere.

 

Workshopleiders

 • Marc Onnen – HVO-Querido
 • Brechje Kuipers – Spirit
 • Ervaringsdeskundige jongeren

 

Ga naar het inschrijfformulier!