NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Verbeteren OCO-ondersteuning ouders

Vraag: Hoe kan OCO het bereik en de ondersteuning van ouders met een diverse achtergrond verbeteren, met name in Nieuw-West en Zuidoost? Met een accent op ouders in een meer kwetsbare positie en wat meer afstand tot formele instituties.

 

Vraagsteller: Menno van Koppel van OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) te Amsterdam.

 

Antwoord: verwacht voorjaar 2018, door Lineke van Hal, Verwey-Jonker Instituut, lvanhal@verwey-jonker.nl

 

Aanleiding

OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam om vanuit een onafhankelijke positie ouders te ondersteunen in hun relatie met het onderwijs.  OCO vervult vijf functies: informatievoorziening aan ouders en leerlingen, individuele belangenbehartiging, signalering, collectieve belangenbehartiging (waaronder ook versterking van medezeggenschap) en organisatie van formele inspraak door ouders en leerlingen op gemeentelijk onderwijs.  Een belangrijke voorwaarde van de gemeente bij de financiering is dat het bereik onder ouders in Amsterdam wordt vergroot, met name in Nieuw-West en Zuidoost. 

 

Aanpak

Bij het beantwoorden van deze vraag is uitgegaan van de overtuiging, dat bereiken niet alleen gaat om ouders weten te vinden. Maar vooral om bij ouders aan te sluiten in houding, benaderingswijzen en aanbod.

Op basis van een beknopte literatuuranalyse (zoektermen: ouderbetrokkenheid; bereiken van ouders) geven we een kort overzicht van een aantal werkzame elementen voor het bereiken van ouders. Deze elementen worden besproken en aangevuld op basis van een tweetal gesprekken met organisaties uit Amsterdam Zuidoost en een spiegelgesprek met ouders uit Amsterdam Nieuw-West.

  1. Beknopte documentstudie naar werkzame factoren in het bereiken van ouders
  2. Enkele interviews ahv praktijkvoorbeelden uit Amsterdam Zuid-Oost.
  3. Spiegelgesprek met ouders uit Amsterdam Nieuw-West (ism met OCO)
  4. Korte rapportage

Op deze website worden in oktober 2017 de resultaten van de literatuurstudie gedeeld. Deze kunnen ook relevant zijn voor andere professionals die werken met ouders en jeugd.