NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Over NEJA

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Belangrijke principes hierbij zijn: snel en effectieve en integrale hulp in de vertrouwde omgeving, de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk, kleine problemen klein houden in een sterke pedagogische infrastructuur, minder inzet van specialistische hulp en meer ruimte voor de professional. Kern van het nieuwe Jeugdstelsel zijn de Ouder- en Kindteams, die de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen.

 

Het stelsel brengt ook andere opgaven mee voor Amsterdam als kennisstad, want deze ontwikkelingen genereren nieuwe kennisvragen. Onder de vlag van NEJA (Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam ) nemen partners in de stad op het gebied van onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk het initiatief tot een gezamenlijke onderzoeksprogrammering en kennisuitwisseling.

 

Het tweede Meerjarenprogramma (2019-2022) vindt u HIER.

 

Het eerste Meerjarenprogramma (2015-2018) vindt u HIER.

 

In 2014, toen de nieuwe Jeugdwet werd voorbereid, heeft de gemeente Amsterdam besloten om het nieuwe jeugdstelsel in de stad van meet af aan met onderzoek te evalueren. De kennispartners en praktijkinstellingen van het NEJA hebben in samenwerking met de gemeente de contouren voor een gezamenlijk programma voor onderzoek en kennisuitwisseling rond het nieuwe jeugdstelsel in de stad uitgewerkt. Het NEJA is daartoe uitgebreid nieuwe consortiumpartners en de missie en doelstelling van het NEJA zijn aangescherpt.

 

KeTJAA

Al langere tijd bestond een verbinding tussen het NEJA en de Kenniswerkplaats Tienplus. In het kader van de gezamenlijk onderzoeksprogrammering rond het nieuwe jeugdstelsel in de stad, hebben de consortiumpartners van NEJA en de Kenniswerkplaats Tienplus de handen nog sterker ineen geslagen. Door het landelijke programma van ZonMw rond Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd kreeg de Kenniswerkplaats Tienplus de kans zich door te ontwikkelen tot de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA).

In 2020 is een nieuwe opzet en focus van KeTJA tot stand gekomen en is de naam gewijzigd in KeTJAA (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland ). NEJA en KeTJAA werken integraal samen. De gemeente Amsterdam levert een jaarlijkse financiële bijdrage aan het NEJA. KeTJAA krijgt subsidie van ZonMw en extra cofinanciering vanuit de gemeente Amsterdam/het NEJA. Het inhoudelijke programma van KeTJAA is terug te vinden in het totale programmaplan van het NEJA.