NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Selectie & beantwoording

Via het kennisportaal kunnen professionals, vrijwilligers en vertegenwoordigers van beleid, ouders en jeugd, hun kennisvragen stellen over het ondersteunen van jongeren. De beantwoording gebeurt zowel op basis van praktijkonderzoek als door bundeling van al bestaande kennis. En zowel vanuit het perspectief van professionals als van ouders en jongeren zelf.

 

SELECTIE

De vragen worden bij binnenkomst nader gespecificeerd, zo nodig verhelderd, in overleg met de vraagstellers, door de coördinatoren van het kennisportaal (Marjolijn Distelbrink en Asia Sarti). De afweging welke vragen (het meest) prioriteit verdienen, wie ze het beste kan beantwoorden en wat voor onderzoeksactiviteiten eventueel nodig zijn, wordt zonodig in overleg met de ‘schakelgroep’ gemaakt. In de schakelgroep zitten vertegenwoordigers van NEJA, de gemeenten, de praktijk, en ouders/jeugd. Bij de selectie is belangrijk dat het antwoord op de vraag relevante informatie oplevert voor anderen dan alleen de vraagsteller. Ook wordt gelet op een goede spreiding in vraagstellers: bijvoorbeeld, het is belangrijk dat er ook vragen bij vertegenwoordigers van jongeren of hun ouders zelf vandaan komen. Ook wordt er waar mogelijk op gelet of de gestelde vragen of antwoorden voldoende informatie over ondersteuning van uiteenlopende subgroepen opleveren.

 

BEANTWOORDING VAN VRAGEN

De beantwoording van vragen gebeurt via interviews met (ervarings)deskundigen, kort literatuur- of praktijkonderzoek. De antwoorden kunnen in verschillende vormen worden opgediend, afhankelijk van de aard van de vraag en behoeften van de vraagstellers. Dit kan bijvoorbeeld ‘live’ in de vorm van een adviesgesprek, masterclass, workshop (in het kader van het Lerend systeem), of via producten als een gegevensanalyse, (kort) literatuuroverzicht, praktisch handvat, een training of een korte film.

De vragen worden beantwoord door onderzoekers van de bij KeTJAA aangesloten kennisinstellingen, waarbij de keuze afhankelijk is van de beschikbare expertise. Daarbij betrekt KeTJAA ook personen uit praktijk en beleid. Ook wordt onder begeleiding van onderzoekers en docenten praktijk- en participatief onderzoek uitgevoerd door en met professionals, studenten en met ouders/jeugdigen. Waar nodig wordt kennis of expertise benut van andere regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Omdat het vaak gaat om een klein onderzoek, beslaat het proces van indienen van de vraag tot het verkrijgen van het antwoord vaak enkele maanden. De vragen en antwoorden worden opgenomen op de website van NEJA. Zo komt de informatie ook beschikbaar voor anderen.