NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Workshops Conferentie 2019

Hieronder vindt u per workshop de gebruikte presentatie.

 

Workshops Ronde 1 (11.30 – 12.30 uur)

 

1.1 Speeddates met Jeugdplatform Amsterdam (geen presentatie gebruikt)

Veel onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers vinden het best lastig om ouders en jongeren te betrekken bij hun plannen en aanpakken. Tijdens deze workshop kunt u middels speeddates uw vragen voorleggen aan mensen van Jeugdplatform Amsterdam, zoals ondersteuners, belangenbehartigers en aan ouders en jongeren die met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben.

 

1.2 Toptrajecten: een positieve schoolloopbaan

Door een intensieve samenwerking tussen praktijk, onderzoek en beleid is in schooljaar 2018-2019 in Amsterdam een nieuwe vorm van onderwijs-zorg van start gegaan: de Toptrajecten, een vernieuwende manier van intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, met als doel zoveel mogelijk jongeren een positieve schoolloopbaan in het regulier onderwijs te laten vervolgen.

 

1.3 OKT anno 2019: van ontmoeten tot verwijzen

In deze workshop komt het primaire proces van OKT van ontmoeten, tot – wanneer nodig- verwijzen naar specialistische jeugdzorg aan de orde. Dit werkproces is ook onderwerp van trainingen die in samenwerking met Hogeschool Inholland en HVA afgelopen twee jaar rondom het nieuwe verwijzen zijn gegeven aan alle OKT-medewerkers. Deze trainingen waren ook aanleiding om bij het werkproces van het OKT stil te staan en vormen de basis voor trainingen aan nieuwe medewerkers. Ook binnen KeTJA is er veel aandacht besteed aan dit primaire proces, wat heeft geleid tot de uitwerking van enkele onderdelen hiervan in handreikingen.

 

1.4 Integraal werken aan gehechtheid bij jonge kinderen in gezinnen

Jeugdhulpwerkers erkennen het belang van de ouder-kind relatie als beschermende of belemmerende factor in gezinnen. De Richtlijn Problematische Gehechtheid constateert een gebrek aan kennis over het signaleren van problematische gehechtheid. Integraal, systemisch en trans-diagnostisch werken is daarbij essentieel.

 

1.5 Opvoeden en diversiteit

Een vraagstuk voor professionals die ouders en gezinnen in het multi-etnische Amsterdam ondersteunen is: hoe maak je werkelijk contact rond vragen die bij ouders kunnen leven die samenhangen met hun culturele of religieuze achtergrond, of met hun positie als migrant. Bijvoorbeeld vragen over discriminatie en hoe kinderen daarin te ondersteunen. Hoe versterk je jezelf en je team op dit punt?

 

1.6 Samen sterk: onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp

Kinderopvangvoorzieningen en basisscholen werken steeds meer samen met als doel een doorgaande ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Daarbij wordt in toenemende mate verbinding gezocht met opvoedondersteuning en met jeugdhulp. Doel is een inclusieve speelleeromgeving waarbinnen alle kinderen, ongeacht mogelijkheden of beperkingen, zich goed kunnen ontwikkelen (Taskforce, 2017). Twee vormen van integraal werken staan centraal: vroegsignaleringsprogramma’s (zoals Alert4you) en Integrale Kindcentra (IKC’s). We bespreken (onderzoek naar) Alert4you en illustreren uitkomsten uit onderzoek naar IKC’s met een praktijkvoorbeeld.

 

Workshopronde 2 (15.30 – 16.30 uur)

 

2.1 Evaluatie JIM-aanpak bij Spirit

Vanaf mei 2016 voert Spirit de zogenoemde JIM-aanpak uit. Een aanpak die uithuisplaatsing van jeugdigen tracht te voorkomen. Als ouders en hulpverleners geen invloed meer hebben, kiest de jongere een vertrouwenspersoon, zoals een tante, buurman, goede vriendin of sportcoach. Iemand die zowel van de jongere als de ouders vertrouwen krijgt en met hulpverleners wil samenwerken. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en adviseert ouders en hulpverleners.

In 2017 deed Spirit een evaluatie van het eerste jaar en in 2018 een follow-up onderzoek. In dat laatste onderzoek is nagegaan of de JIMs na anderhalf à twee jaar nog steeds frequent contact hebben met de jeugdige en het gezin, en hoe het met het gezin gaat.

 

2.2 Beoordelen van risicovol opvoedgedrag

Kennis over risicovol opvoedgedrag is van belang om problemen met ouderschap en opvoeding alsmede potentiele veiligheidsrisico’s voor kinderen vroegtijdig te signaleren. Deze kennis stelt professionals in staat meer specifiek te zijn over de behoeften van een gezin en gezinnen beter te matchen aan een eventuele interventie.

 

2.3 Samen Beter Beslissen met cliënten

De Bascule en PI Research werken samen aan de uitwerking en implementatie van de methodiek Samen Beter Beslissen. In deze methodiek wordt Shared Decision Making gecombineerd met doelgericht werken, meten en verbeteren binnen een behandeling en het implementeren van de lerende beweging binnen de organisatie waarin teams leren van geaggregeerde gegevens.

 

2.4 Sterk en Zwak in Amsterdam; informatie over 11 leefdomeinen voor 22 Amsterdamse gebieden

In welke Amsterdamse gebieden en voor welke leefdomeinen gaat het minder goed met de inwoners? Uit welke leefdomeinen kan een gebied juist kracht putten? Om een bijdrage te leveren aan het antwoord op deze vragen heeft de GGD “Sterk en Zwak in Amsterdam” ontwikkeld. Op grond van 44 indicatoren brengen we de situatie op de leefdomeinen van de (voornamelijk volwassen) inwoners in de gebieden van Amsterdam in kaart.

 

2.5 Handelingsgericht perspectief voor de veiligheid van kinderen

Jeugdbescherming heeft als doel om alle kinderen vanaf de eerste dag van onze betrokkenheid meer veiligheid te laten ervaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen actuele en blijvende veiligheid. Vanuit de praktijk is een Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK) opgesteld die aansluit op dit nieuwe veiligheidsconcept; de inhoud van de items is deels gebaseerd op de ARIJ-VT.

 

2.6 Doorlopende zorg voor jongeren van 16-27 jaar

In deze workshop vertellen we over de pilot die HVO-Querido en Spirit hebben ingericht voor jongeren van 16 jaar en ouder met complexe problemen en een langdurige hulpverleningsgeschiedenis die begeleid zelfstandig gaan wonen. Doel van de samenwerking is om uitval te beperken door jongeren continuïteit van zorg te bieden. Jongeren kunnen terugvallen op de relatie die is opgebouwd. We werken vanuit een gedeelde visie en laten jongeren pas los wanneer de Big5 geregeld zijn: Support, Wonen, School/werk, Inkomen en Welzijn. Leidende principes zijn: Integraal, op maat, vanuit een doorlopende lijn, gericht op bestaanszekerheid/ de Big 5, met jongeren in de lead. 

 

Terug naar openingspagina NEJA-conferentie 2019