NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Behoeftepeiling trainingsaanbod MBO-team

Vraag: welk aanbod van trainingen voor MBO-studenten (18+) is er en hoe kan het MBO-Jeugdteam voorzien in de behoefte aan (extra) trainingsaanbod op MBO-locaties?

 

Vraagsteller: Florine Schiever, teamleider MBO jeugdteam

 

Aanleiding: MBO-studenten ervaren in verschillende mate belemmeringen in het welzijn en afronden van hun schoolopleiding. Het MBO-Jeugdteam kan ondersteuning en zorg bieden aan MBO-studenten. Vaak wordt daarvoor individuele begeleiding ingezet maar ook trainingen behoren tot het aanbod.

De ervaring heeft geleerd dat deze doelgroep het beste te bereiken is met een laagdrempelig aanbod; in kleine groepjes en dichtbij huis/of in school. Een deel van de jeugdadviseurs van het MBO Jeugdteam kan aan studenten trainingen geven (bijvoorbeeld sociale vaardigheden en faalangstreductie) op locatie, maar dat geldt niet voor alle teamleden, ook een deel van de jeugdpsychologen (agressie, sociale vaardigheden) kan trainingen geven evenals de jeugdartsen (lifestyle, gezondheid).

 

Uit een inventarisatie die vorig jaar is gedaan door het MBO Jeugdteam kwam naar voren dat er op scholen behoefte is aan trainingsmogelijkheden voor studenten met problemen met agressieregulatie, faalangst en sociale vaardigheden, maar mogelijk ook aan trainingen op andere terreinen.  Ook zien de leden van het MBO Jeugdteam behoefte bij studenten aan dergelijke trainingen.

 

Ten behoeve van het organiseren van een sluitend ondersteuningsaanbod heeft Florine Schieven namens het MBO Jeugdteam aan KeTja gevraagd om met de volgende vragen aan de slag te gaan.

  1. Aan welke trainingen bestaat op dit moment de meeste behoefte bij leden van het jeugdteam en betrokkenen vanuit het onderwijs?
  2. Welk (wetenschappelijk bewezen) trainingsaanbod is er beschikbaar voor de 18+ doelgroep?
  3. Welk trainingsaanbod kan het MBO Jeugdteam op dit moment doen?
  4. Wat zijn voorbeelden van passende trainingen MBO Jeugdteam(leden) op korte termijn?

In deze bijlage staat een samenvatting van de antwoorden op bovenstaande vragen. De informatie is verzameld op basis van deskresearch en interviews met betrokkenen uit en bij het MBO Jeugdteam (naast teamleden is ook gesproken met een leerlingbegeleider en zorgcoördinator van een MBO). In de bijlage staat een korte schets van de huidige stand van zaken met betrekking tot trainingen en worden vervolgens bovenstaande vragen beantwoord.

 

Contact: geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via contactpersoon voor KeTJA, Eva Klooster van Verwey-Jonker Instituut: Eklooster@verwey-jonker.nl.