NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Bejegening jongeren (16-23) door jeugdprofessionals

Vraag: Wat kunnen professionals in de begeleiding van jongeren 16-23 jaar doen om de kans op een goed contact en een werkzame werkrelatie te bevorderen?

 

Vraagsteller: Jeugdplatform en MBO-Jeugdteam Amsterdam

 

Beantwoording: Deze vraag is in het voorjaar van 2019 beantwoord door Marte Wiersma en Roel van Goor (Hogeschool Inholland). Het onderzoek is gefinancierd vanuit KeTJA.

 

Om tot een antwoord te komen op de vraag is een literatuurverkenning uitgevoerd, daarnaast zijn interviews geanalyseerd met jongeren en professionals in het kader van uitgevoerd onderzoek naar het verbeteren van professionele ondersteuning aan jongeren in overgang naar volwassenheid. Aanvullend zijn jongeren en jeugdprofessionals uit het mbo in Amsterdam geraadpleegd om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag wat er nodig is voor een goede bejegening van jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar in de professionele jeugdhulpverlening.

 

Antwoord

Uit de literatuurstudie blijkt dat bejegening gaat over de houding en het gedrag die kenmerkend zijn voor de manier waarop een professional zich verhoudt een cliënt, los van de methodische werkwijze die wordt gehanteerd of de problematiek die aan de orde is. Goede bejegening is belangrijk omdat de kwaliteit van de (werk)relatie tussen de professional en de cliënt een voorwaarde is voor de effectiviteit van de hulp.

 

Begeleiding van jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar vraagt om een specifieke vorm van bejegening omdat deze jongeren zich bevinden in overgang naar volwassenheid. Dit is een transitieperiode waarin jongeren behoefte hebben aan autonomie en zelfstandigheid, maar ze tegelijkertijd gebaat zijn bij hulp en begeleiding op meerdere gebieden.

Uit de verkenning onder mbo-jongeren van 16-23 jaar jaar blijkt dat oprechtheid, echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en motiveren en vertrouwen uitstralen de meest belangrijke bejegeningsaspecten zijn waarmee een professional rekening dient te houden in het contact. Professionals kunnen zich bepaalde gedrag en houdingsaspecten eigen maken die bevorderlijk zijn voor het contact met jongeren in deze leeftijdsfase.

Voor het blijven realiseren van een goede bejegening door professionals dient aan een aantal organisatorische randvoorwaarden te worden voldaan. Professionals hebben een geschikte werkomgeving en voldoende tijd en ruimte jongeren nodig. Op organisatieniveau dient verder structureel aandacht te zijn voor vormen van leren op de werkvloer op het gebied van bejegening.

 

In samenspraak met het MBO-Jeugdteam is een leermodule ontwikkeld die erop gericht is om de genoemde bejegeningsaspecten structureel onderdeel te maken van het dagelijkse handelen van jeugdprofessionals. De materialen zijn zo vormgegeven dat de leermodule zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen organisaties waarin gewerkt wordt met oudere jeugd.

 

  • Download HIER het volledige rapport Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals
  • Download HIER de samenvatting van het rapport
  • De leermodule Bejegening van jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals incl. bijbehorende materialen is te raadplegen via deze link.

 

Contactpersoon voor dit onderwerp is: Marte Wiersma