NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Eigen regie van ouders bij hulp

Vraag: Hoe kan eigen regie van ouders en jeugd vorm krijgen bij het proces van vraagverheldering en samen beslissen over het ondersteuningsprofiel? Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

 

Vraagsteller: gemeente Amsterdam, afdeling jeugd

 

Toelichting: De vraag is toegespitst op eigen regie van ouders, omdat er een afzonderlijk rapport is verschenen over eigen regie van jeugdigen.

 

Antwoord: De vraag van de gemeente Amsterdam wordt in dit stuk beantwoord aan de hand van literatuurstudie. Er is gebruik gemaakt van artikelen, rapporten en richtlijnen. Ook is gebruik gemaakt van reeds aanwezige kennis binnen het Verwey-Jonker Instituut.

 

De mate waarin ouders zelfregie kunnen of willen voeren over hulp of ondersteuning verschilt. De vorm van zelfregie hangt mede af van de veiligheid in het gezin, de kracht, vaardigheden en inzicht van het gezin, en de zwaarte en complexiteit van de benodigde hulp.

 

Competenties van professionals

Het ruimte geven aan zelfregie van ouders en jeugdigen vraagt om specifieke competenties en gesprekstechnieken van professionals; voor het samenwerken met ouders en jeugd zijn naast vakinhoudelijke ook relationele en normatieve dimensies van professionaliteit van belang.

Een andere belangrijke competentie voor de professional die uit de literatuur naar voren komt is het kunnen inschatten van de mogelijkheden van de ouders. Het (met enige hulp) bepalen wat de precieze vraag is en welke oplossing het beste is, kan een uitdaging vormen bij bepaalde oudergroepen.

Het vereist vakmanschap en verbinding om gezinnen ertoe te bewegen dat zij (bepaalde vormen van) hulp accepteren en hen ook daadwerkelijk achter deze hulp te laten staan.

 

Lees hier het volledige Literatuuronderzoek.

 

Contactpersoon: Marjolijn Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut mdistelbrink@verwey-jonker.nl