NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wijkgerichte ondersteuning bij opvoeden

Vraag: welke instrumenten zijn geschikt voor het versterken van (wijkgerichte) steunstructuren tussen ouders?

 

Vragensteller: programmateam OKT

 

Aanleiding: Het Ouder- en Kindteam wil organiseren en ondersteunen dat mensen in wijken– in groepen die elkaar kennen en vertrouwen – vragen over opgroeien en opvoeden uitwisselen en samen tot oplossingen komen. Welke trainingen of instrumenten zijn daarvoor geschikt? En welke rol zou het Ouder- en Kindteam daarbij kunnen hebben?

De Ouder- en Kindteams bieden laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen, jongeren en opvoeders in Amsterdam die dit nodig hebben. Echter, zij bereiken niet alle groepen burgers even gemakkelijk. Bij bijvoorbeeld ouders met weinig opleiding en/of ouders met een migrantenachtergrond kan er sprake zijn van wantrouwen, ervaren afstand tot – of onbekendheid met het werk van formele organisaties. Of er leven thema’s die ouders in eerste instantie vooral met elkaar (willen) bespreken.

 

Antwoord: Het Ouder- en Kindteam bracht zelf het programma Proud2b ME (tegenwoordig ‘Het begint bij mij’ geheten) onder de aandacht. Het programma is in Nederland al in 20 groepen uitgevoerd en recent zijn er ook in Amsterdam mensen in getraind. Vanuit de gemeente werden de onderzoekers daarnaast geattendeerd op de Opvoedparty’s; uitgevoerd in Amsterdam, maar ook daarbuiten. De onderzoekers vonden ook nog de Wijkacademies Opvoeden van Stichting BMP. Deze methodiek wordt in verschillende gemeenten uitgevoerd, waaronder in Haarlem, Leiden, en Amsterdam. In Utrecht start binnenkort een training voor professionals in wijkteams.

Alle drie de methodieken zijn geschikt om uit te voeren in het voorveld, voor gesprekken tussen ouders in groepsverband. Alle drie besteden ze aandacht aan meer dan opvoedvaardigheden; ze zijn ook gericht op het versterken van eigen kracht. Alle drie zijn ze vooral gericht op het laten leren van elkaar en alle drie worden ze al uitgevoerd in Amsterdam (en daarbuiten).

 

Lees hier het volledige antwoord.

 

Contact: geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via contactpersoon voor KeTJA, Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut)