NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Psychische problematiek 16-27 jarigen

Vraag: Welk percentage van de jeugdigen van 16-27 jaar heeft te maken met psychische problematiek, landelijk of in Amsterdam? En welk percentage van de jeugdigen op het MBO in het bijzonder? Is er voldoende hulp in het MBO-team beschikbaar?

 

Vraagsteller:Florine Schieven, MBO-team & Programmateam OKT

 

Antwoord:Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), m.m.v. Luqman Iqbal (Verwey-Jonker Instituut) en Josine Holdorp (NJI)

 

Aanleiding

MBO’s in Amsterdam kennen MBO jeugdteams. Deze zijn op alle MBO’s aanwezig voor de ondersteuning van studenten. Het betreft multidisciplinaire teams met jeugdadviseurs (voor laagdrempelige lichte hulp), jeugdartsen en ook jeugdpsychologen die de jongeren op school kunnen helpen als er psychische problemen zijn. De teams werken nauw samen met de al aanwezige zorgstructuren op school. Studenten vinden blijkens de evaluatie van het werk van het MBO-team steeds beter hun weg naar het team en het aantal jeugdpsychologen is gedurende de jaren uitgebreid. Maar de laatste jaren neemt het beroep sterker toe dan de capaciteit toelaat; er ontstaan wachtlijsten en dat wordt onwenselijk gevonden. Is er wel voldoende hulp voorhanden? Wat weten we over de behoefte?

 

Aanpak

Om deze vraag te beantwoorden zijn gegevens benut en bewerkt van het Nederlands Jeugdinstituut over psychische problematiek onder jongeren. Daarbinnen is een toespitsing gemaakt op Amsterdam; om een beeld te krijgen van de zorgbehoefte in de stad/wijken. Om deze preciezer in beeld te krijgen is gezocht naar cijfers uitgesplitst naar opleidingsniveau. Daarnaast zijn cijfers over zorggebruik op Amsterdamse MBO-instellingen gelegd.

 

Conclusie

De cijfers laten zien dat in 2016 9.166 jongeren in Amsterdam tussen 16-27 recent last hadden gehad van psychosociale problematiek. Dat is iets meer dan 8% van alle jeugdigen van (ongeveer) die leeftijd in de stad in 2016. Cijfers over alleen 18-plussers zijn niet beschikbaar. Op het MBO weten we dat 240 jeugdigen, zo’n 0.7% van de studentenpopulatie op het MBO, hulp kreeg van de jeugdpsycholoog uit het MBO-jeugdteam in 2016/17. Dat is een beduidend lager percentage dan de eerder genoemde 8%. Uit landelijke gegevens hebben we geen aanwijzingen dat MBO-studenten gemiddeld minder (of meer) psychische problematiek hebben dan andere jeugdigen. Een en ander kan verklaren waarom er wachtlijsten zijn ontstaan op de MBO’s voor hulp van de jeugdpsychologen. De beschikbaarheid van jeugdpsychologen lijkt wat mager, gezien de stedelijke cijfers. Hier kan tegenin worden gebracht dat een deel van de jeugdigen waarschijnlijk zijn of haar weg vindt naar andere hulpverleners. Mogelijk via de huisarts of via stedelijk aanbod voor psychisch kwetsbare jeugd. Hier kan tegenin worden gebracht dat de jeugdpsycholoog juist aan het MBO jeugdteam is toegevoegd omdat vooral veel 18-plussers minder gemakkelijk terechtkomen bij GGz-hulp. De cijfers hebben de vraag of er voldoende hulp is maar indicatief kunnen beantwoorden. Indien het MBO-jeugdteam preciezer wil weten wie hulp nodig heeft en of er genoeg aanbod is, valt het aan te raden studenten die bij de jeugdpsycholoog terecht zijn gekomen zelf te bevragen.

 

Lees HIER het uitgebreidere antwoord.

 

Voor meer informatie: Marjolijn Distelbrink (mdistelbrink@verwey-jonker.nl)