NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Transitie onderwijs-zorgarrangement naar VO

Vraag: Wat werkt bij de transitie van een intensief onderwijs-zorgarrangement naar het (reguliere) VO, hoe gaat deze transitie in de (Amsterdamse) praktijk en zijn de succesfactoren voor deze transitie in de (Amsterdamse) praktijk toepasbaar?

 

Vraagsteller: Sanne Pronk, Altra Onderwijs & Jeugdhulp te Amsterdam

 

Antwoord: Sanne Pronk, Carolien Veldkamp, Lynn van Schie (Altra Onderwijs & Jeugdhulp) en Hèlen

Heskes (Verwey Jonker Instituut)

 

Aanleiding:

School2Care Amsterdam wil onderzoeken hoe positieve uitstroom naar VO kan worden bevorderd.

Aanpak:

Deze vraag is onderzocht door middel van een bundeling van relevante literatuur, een focusgroep met jongeren en ouders van het Jeugdplatform Amsterdam en interviews met verschillende stakeholders.

 

Conclusie:

Uit het onderzoek blijkt dat terugkeer naar de school van herkomst (en doorstroom naar het regulier onderwijs in het algemeen) als gewenst wordt gezien, hoewel momenteel het VSO of MBO vaak beter kunnen bieden wat een leerling nodig heeft. Verschillende dingen gaan al goed in de huidige werkwijze van School2Care Amsterdam en haar ketenpartners (denk aan goede regie op het schooltraject vanuit School2Care en het Samenwerkingsverband, betrekken van jongeren en een warme overdracht en nazorg). Andere dingen kunnen nog beter (denk aan integraal werken op basis van gezamenlijke doelen, regie over het geheel van onderwijs en zorg, kennis en expertise uitwisselen met regulier onderwijs, betrokkenheid van de school van herkomst en doorlopende leerlijnen).

Om de doorstroom naar regulier onderwijs te bevorderen worden aanbevelingen gedaan. voor alle betrokken partijen (onderwijs-zorgarrangementen, scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulp en gerechtelijk kader), samengevat:

  1. In alle fasen zorgen voor een integrale aanpak voor zowel onderwijs als jeugdhulp.

  2. Investeren in eenduidige afspraken.

  3. Investeren in onderling begrip en afstemming.

  4. Aansluiten op wat (nieuwe) scholen van leerlingen vragen.

  5. Investeren in kennis van de doelgroep en de jeugdzorg en bieden wat nodig is.

  6. Jongeren en ouders (blijven) betrekken bij alle fasen van een traject.

  7. De mogelijkheid van uitstroom naar het reguliere VO altijd onderzoeken en hier gezamenlijk aan

    werken.

  8. Realistische verwachtingen met betrekking tot de doorstroom naar regulier onderwijs.

Lees hier het volledige verslag met een uitwerking van deze aanbevelingen.

 

Contactpersoon: s.pronk@altra.nl