NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Aansluiten bij ouders

Vraag: Hoe kan OCO het bereik en de ondersteuning van ouders met een diverse achtergrond verbeteren, met name in Nieuw-West en Zuidoost? Met een accent op ouders in een meer kwetsbare positie en wat meer afstand tot formele instituties.

 

Vraagsteller: Menno van Koppel van OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) te Amsterdam.

 

Antwoord: door Lineke van Hal, Verwey-Jonker Instituut, lvanhal@verwey-jonker.nl

 

Aanleiding

OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam om vanuit een onafhankelijke positie ouders te ondersteunen in hun relatie met het onderwijs.  OCO vervult vijf functies: informatievoorziening aan ouders en leerlingen, individuele belangenbehartiging, signalering, collectieve belangenbehartiging (waaronder ook versterking van medezeggenschap) en organisatie van formele inspraak door ouders en leerlingen op gemeentelijk onderwijsbeleid.  OCO wil het bereik onder ouders met een diverse achtergrond vergroten, met name in Nieuw-West en Zuidoost. 

 

Aanpak

Bij het beantwoorden van deze vraag is uitgegaan van de overtuiging, dat bereiken niet alleen gaat om ouders weten te vinden. Maar vooral om bij ouders aan te sluiten in houding, benaderingswijzen en aanbod.

 

KeTJA heeft de vraag van OCO op twee manieren onderzocht: via een beknopte literatuurverkenning naar het beter bereiken van migrantengroepen (zowel in opvoedsteun als het onderwijs) en door actie-onderzoek met OCO: het samen bevragen van sleutelpersonen en ouders, het zoeken naar goede voorbeelden in literatuur en praktijk. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk organiseren van een spiegelgesprek in Nieuw-West waarbij ouders zelf aan OCO vertelden wat zij belangrijk vinden en hoe ze ondersteund willen worden. Concrete aanbevelingen die hieruit kwamen zijn intussen al door OCO opgepakt. Het proces zelf leidde al tot meer contact en daarmee tot beoogde resultaten. De bevindingen kunnen ook relevant zijn voor andere organisaties, zoals het Ouder- en Kindteam en scholen.

De literatuurverkenning en de gesprekken met ouders en organisaties leverden de volgende elementen op die van belang zijn bij het aansluiten bij ouders:

  1. Waarderende houding
  2. Responsieve houding
  3. Reflectie op eigen houding en (voor)oordelen
  4. Gedeelde ervaringen als aangrijpingspunt
  5. Voldoende reikwijdte: het ‘kerngezin’ voorbij
  6. Samenwerken met sleutelfiguren en andere organisaties
  7. Laagdrempelig ontmoeten
  8. Spits je boodschap en de vorm van activiteiten toe op de groep(en) die je wilt bereiken
  9. Verwachtingen helder, ook waar het wringt
  10. In verbinding blijven

Lees hier het volledige antwoord met een toelichting op bovenstaande elementen, goede voorbeelden en leestips.

 

Contact: Lineke van Hal, Verwey-Jonker Instituut, lvanhal@verwey-jonker.nl