NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

KeTJAA heeft twee onderzoeksprojecten onder haar hoede. Hieronder vindt u meer informatie over beide projecten.

Project 1: Samen aanwezig in de leefwereld

Bij veel jongeren komen vanaf hun 16e – met het steeds zelfstandiger worden – nieuwe vragen op, die ze niet zo snel met hun ouders bespreken. Ze kunnen ook tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, bijvoorbeeld op het gebied van geldzaken, relaties of middelengebruik. Juist jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, vertellen niet makkelijk waar ze mee zitten, de drempel naar hulpverlening is hoog. Soms schamen ze zich, of zijn ze bang als probleemgeval te worden gezien. Om wat voor reden dan ook ontvangen zij de broodnodige adviezen en hulp niet, of niet op tijd.

 

Er zijn organisaties in de wijk zoals buurtwerk, jongerenwerk, migrantenzelforganisaties en vrijwilligersorganisaties die al dichtbij kwetsbare jongeren staan en vaak snel zien welke vragen bij hen leven en waar ze mee worstelen. Dat geldt ook voor mentoren en docenten die deze jongeren dagelijks op school meemaken. In dit project onderzoeken wij hoe professionals en informele werkers in de wijk en op school (hulp)vragen van jongeren in een vroeg stadium kunnen herkennen en hoe zij kunnen samenwerken met professionals in Ouder- en Kindteams of meer specialistische hulpverleners. We onderzoeken aan de hand van een aantal voorbeeldpraktijken hoe verschillende partijen samen kunnen werken aan een goede aansluiting, zodat de jongeren die informatie, advies of hulp nodig hebben goed begeleid worden in alle stappen die ze moeten nemen op weg naar een zelfstandig, volwassen leven. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Hogeschool Inholland i.s.m. Permens en het Verwey-Jonker Instituut. Bij het project is een meedenkgroep van jongeren en experts actief. 

 

Looptijd: zomer 2020-zomer 2022.

 

Projectleider: Femke Kaulingfreks femke.kaulingfreks@inholland.nl

 

 

Project 2: Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities

Uit landelijk onderzoek van het Centraal Planbureau (Swart & Visser, 2019) blijkt dat jongeren die praktijkonderwijs volgen minder vaak doorstromen naar vervolgonderwijs. De gemeente Amsterdam (afdeling Werk en Re-integratie en afdeling Onderwijs) en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) en entreeonderwijs (MBO1/2) in de regio Amsterdam, zien dat er een groep leerlingen is voor wie deze overgang kwetsbaar is. Deze leerlingen verlaten school, waarna onduidelijk is waar zij naar toe gaan. Om deze reden heeft de gemeente Amsterdam, samen met Orion Speciaal Onderwijs, het initiatief genomen om een pilot uit te voeren met transferbegeleiding voor 10 jongeren uit verschillende onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam.

 

De gemeente Amsterdam, afdeling Werk Participatie en Inkomen (WPI) wil de pilot graag evalueren en ook breder kijken naar goede voorbeelden en bestaande kennis op dit terrein. Het doel hiervan is kennis te verwerven over 1) factoren bij jongeren en gezinnen of binnen onderwijs en hulpverlening die een soepele overgang naar een vervolgopleiding of werk bij jongeren in een kwetsbare onderwijspositie beïnvloeden 2) werkzame elementen in integrale begeleiding van jongeren in een kwetsbare onderwijspositie gericht op een soepele overgang naar een vervolgopleiding of werk.

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek worden aangrijpingspunten in de schoolloopbaan voor vroegtijdige begeleiding van jongeren in kwetsbare onderwijsposities onderzocht. Dit gebeurt door middel van secundaire analyse van een reeds bestaand bestand met gegevens van jongeren in het speciaal onderwijs of een onderwijs-zorg voorziening, in combinatie met interviews met jongeren en ouders. In het tweede deel van het onderzoek wordt onderzocht hoe de begeleiding van kwetsbare jongeren bij de overgang van PRO/VSO/entreeonderwijs naar opleiding of werk er het beste uit kan zien. De tien pilot jongeren, hun ouders en de transferbegeleiders worden bevraagd over de inhoud van en hun ervaringen met de begeleiding.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, IHub (Aliantie tussen Altra, Horizon, Opvoedpoli een De Nieuwe Kans) en het Verwey-Jonker Instituut. Bij het project is een meedenkgroep van jongeren en experts actief.

 

Looptijd: Januari 2020-voorjaar 2023.

Projectleider: Leonieke Boendermaker l.boendermaker@hva.nl

 

Producten die uit dit project zijn voortgekomen: