NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

NEJA-Conferentie 2021 – Parallelsessies

Hieronder vind je alle presentaties en workshops van deze dag.

 

(11.00 – 11.45 uur)

1.a. Dalende zorgvraag binnen jeugdhulp en WMO tijdens Covid-19 crisis – Liselotte van Loon (Verweij-Jonker Instituut) e.a. 

Tijdens de Covid-19 crisis is de zorgvraag in Amsterdam gedaald. Leidt dit tot een stuwmeer van toegenomen problematiek, of juist niet? En kan in dat laatste geval de groei van het zelfoplossend vermogen of het vinden van andersoortige oplossingen als oorzaak worden aangemerkt? Professionals en cliënten hebben vragenlijsten ingevuld en zijn geïnterviewd. Er zijn registratiegegevens van de gemeente bekeken en interviews met jongeren uitgevoerd. Graag presenteren wij u de resultaten! 

 

1.b. (Over)leven kun je leren! – Michiel van der Steen (Levvel) e.a. (max. 20 pers.)

De jeugd heeft de toekomst! Maar wat als je opgroeit vanuit jeugdzorg en een vangnet om op terug te vallen helemaal niet zo vanzelfsprekend is? Binnen Levvel zien we veel jongeren die in de overleefstand staan. Niet bezig met hun toekomst, maar gericht op het hier en nu. Ontdek wat we binnen Levvel te weten zijn gekomen uit recent onderzoek, hoe we jongeren helpen weer regie te pakken op hun eigen leven en hun dromen waar te maken. Van overleven naar leven!

 

1.c. Korte Intensieve Traumabehandeling voor jongeren – Nina Albisser (De Bascule) e.a.

Presentatie over de ontwikkeling van de KIT (korte intensieve traumabehandeling); een innovatieve behandeling voor getraumatiseerde jongeren (12-23 jaar) met co-morbiditeit. In de presentatie komt aan bod: ontwikkeling module, innovatie zorg, wetenschappelijke achtergrond.

 

1.d. Neurodiversiteit: op weg naar inclusiviteit! – Diantha Voskuijl (Garage2020) e.a. (max. 30 pers.)

We groeien langzaam naar een maatschappij die de waarde steeds meet inziet van alle vormen van diversiteit. Initiatieven rondom neurodiversiteit schieten de lucht in: uitzendbureaus voor autistische mensen, workshops over de kwaliteiten van ADHD, etc.. Maar hoe voel je je als neurodivergent persoon welkom en wanneer voel je je eigenlijk echt begrepen? Tijdens onze workshop gaan we onder andere deze vragen onderzoeken en testen we ons eigen beeld van neurodiversiteit.

 

(12.00 – 12.45 uur)

2.a. Positive Behavior Support IN DE WIJK – Pien Koppers (Pi Research) e.a.

Na een algemene introductie over de theoretische achtergrond van PBS IN DE WIJK krijg je meer informatie over hoe de effectieve gedragsinterventies die horen bij deze aanpak, vertaald worden naar concrete handvatten die professionals en vrijwilligers direct kunnen benutten in hun dagelijkse werk. Je krijgt voorbeelden te zien en je gaat aan de slag met een paar kleine interventies.

 

2.b. De behandeling van kinderen en jongeren met dwangstoornis: Next Levvel – Marjolein Bus (Levvel) e.a. (max. 40 pers.)

Een interactieve workshop over de intensieve behandeling van kinderen en jongeren met een dwangstoornis en hoe ouders hier door middel van een methode gericht op ouders bij betrokken worden. . We nemen jullie mee in de verschillende behandelvormen die Levvel biedt. We leggen uit hoe we kinderen en ouders aan het werk zetten en laten het jullie zelf ervaren. Een workshop met ruimte voor eigen casuïstiek en inbreng.

 

2.c. Jonge aanwas en Rising Stars – Alice Faber (Expertisecentrum William Schrikker) e.a.

“Hoe sluiten we met zijn allen beter aan bij problematische jeugdgroepen en voorkomen we dat deze jongeren afglijden in criminele netwerken?”. Binnen het project ‘Jonge aanwas en rising stars’ werken jeugdreclasseerders met ketenpartners, jongeren en wetenschappers aan een verbeterde (jeugdreclasserings)aanpak. Daarnaast willen we meer zicht krijgen op deze jongeren. Hierbij is specifiek aandacht voor jongeren met een LVB. Middels actieonderzoek verzamelen we data over wat werkt in de aanpak. Deze kennis kan gebruikt worden om eerder te interveniëren.

 

2.d. De Kracht van de ontmoeting – Cecile Winkelman (OKT Amsterdam) e.a. (max. 25 pers.)

In deze workshop presenteren we de resultaten van het NWA praktijkonderzoek Kracht van de Ontmoeting, waarin Verwey Jonker Instituut, de VU en het OKT samenwerken. In dit onderzoek is de rol van ontmoeting in het wijkgericht werken door professionals vanuit goede voorbeelden van de werkpraktijk van het OKT en theoretische concepten onderzocht. We verbinden praktijkervaringen met theoretische concepten om meer grip te krijgen op de rol van de professional bij ontmoetingen in het wijkgericht werken.

 

(14.30 – 15.15 uur)

3.a. Neja 18 feb 2021 Kohnstamm Instituut en Kabouterhuis– Annemiek Veen (Kohnstamm Instituut) e.a.

Annemiek Veen presenteert recent afgerond onderzoek naar werkzame factoren binnen Alert4you. Moniek Zijm illustreert de onderzoeksresultaten met voorbeelden uit de praktijk van MOC ’t Kabouterhuis Amsterdam.

 

3.b. OK! – Beoordelen van opvoeder-kind interactie bij het gezin thuis – Mirte Forrer (Jeugdbescherming) e.a. (max. 40 pers.)

Vanuit de NEJA-zorglijn “Risicovol ouderschap” is een app ontwikkeld waarmee professionals in staat worden gesteld sensitief opvoedgedrag te beoordelen, de Opvoeder Kind Interactie (OK!). In de zorg voor (risico)gezinnen is het aanbrengen van deze focus op de opvoeder-kind relatie van groot belang. OK! kan ingezet worden bij het gezin thuis en geeft richting aan in te zetten interventies. In deze workshop krijgen de deelnemers zowel kennis als praktische handvatten mee.

 

3.c. FamilieKracht: een nieuwe werkwijze voor de begeleiding van multistressgezinnen – Eline Möller (iHUB) e.a.

FamilieKracht biedt ambulante integrale en specialistische hulp aan multistressgezinnen. Doel is het zelforganiserend vermogen, de steunbronnen en de veerkracht van het gezin te versterken, waardoor het kind zich weer veilig en gezond ontwikkelt. In deze presentatie nemen we je mee met het FamilieKracht-team in Amsterdam Zuidoost waar De Opvoedpoli, Altra en MaDi nauw met elkaar samenwerken. We delen onze ervaringen en de eerste onderzoeksresultaten. Denk jij met ons mee?

 

3.d. Eenzaamheid bij jongeren en ondersteuning in tijden van Corona – Nesrien Abu Ghazaleh (HvA) e.a. (max. 20 pers.)

In een tijd van vooral online onderwijs, online contact en beperkingen van bewegingsvrijheid, lijkt de eenzaamheidsproblematiek alleen maar meer prangend. Professionals hebben de mogelijkheid om jongeren te ondersteunen bij gevoelens van eenzaamheid. Graag willen wij tijdens de workshop hier dieper op ingaan en inventariseren welke goede voorbeelden van contact houden tijdens corona met jongeren dóór professionals beschikbaar is en waar nog behoefte is aan kennis- en handelingsverbreding.
 

(15.30 – 16.15 uur)

4.a. Passend onderwijs en (jeugd)zorg Daan Schmitz (Gemeente Amsterdam, OiS) e.a.

In deze presentatie zullen we ingaan op de staat van het passend onderwijs in Amsterdam, contact tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs, Specialistische Jeugdhulp in Speciaal Onderwijs (SJSO) en (hoog)specialistische jeugdhulp. Bij dit laatste thema wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het gebruik van jeugdzorg bij leerlingen op scholen met veel of juist weinig leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Aanvullend zullen wij ingaan op de inzet van jeugdhulp bij kinderen in het voortgezet onderwijs.

 

4.b. Betekenis van jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdhulp – Jolanda Sonneveld (HvA) e.a. (max. 15 pers.)

Een aanzienlijk deel van de jongeren die deelneemt aan het jongerenwerk, ervaart problemen op verschillende leefgebieden en ontvangt hulp vanuit specialistische jeugdhulp. Positieve ontmoetingen die deze jongeren hebben in het jongerenwerk kunnen mogelijk een versterkende uitwerking hebben op hoe jongeren zich herstellen, persoonlijk ontwikkelen en binden aan de samenleving. Zou een combinatie van jeugdzorg en jeugdwelzijn de hoge druk op jeugdhulp kunnen ontlasten? In de workshop delen we ervaringen uit het werkveld.

 

4.c. De leerling die uitvalt – Sanne Pronk (iHUB) e.a.

Deze presentatie geeft een indrukwekkend beeld van de problematiek waar leerlingen die na een lange schoolloopbaan en hulpverleningsgeschiedenis in een onderwijs-zorg arrangement terecht komen, mee te maken hebben. Het gaat in deze presentatie over het kijken ‘achter het gedrag’ van leerlingen, het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en zorg, helderheid over regie en verantwoordelijkheden, vasthouden én volhouden. Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van onderzoek uitgevoerd in het kader van haar promotie bij de Universiteit van Amsterdam naar onderwijs-zorg programma School2Care.

 

4.d. Jeugdhulp in tijden van Covid-19: Eerste Ervaringen met Hulp op Afstand en Aandachtspunten voor de Toekomst – Floor van Rooij  (UvA) e.a. (max. 50 pers.)

De COVID-19 uitbraak zorgde in maart 2020 voor een abrupte transitie naar jeugdhulp op afstand. In deze presentatie presenteren we de ervaringen van 48 jeugdhulp-professionals ((ortho)pedagogen, psychologen, therapeuten) met werken op afstand gedurende de eerste maanden van de lock-down. Thema’s zijn middelen en vaardigheden, privacy, contactname, inhoud en vorm, en effectiviteit. Wat denken zij mee te nemen hieruit en wat hebben zij nog nodig om hun werk op afstand goed te kunnen doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 1.

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ronde 2.

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 3.

Presentatie

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 4.

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop