NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Effectieve jeugd- en gezinsinterventies

De specialistische zorg voor jeugd betreft het bieden van diagnostiek, allerlei vormen van ambulante zorg, pleegzorg, residentiële zorg en jeugdbescherming, vanuit de deelsectoren jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onderzoek naar de effectiviteit en werkzame elementen van deze interventies blijft nodig.

 

De speerpunten van deze programmalijn zijn:

  • (Kosten)effectiviteit van jeugd- en gezinsinterventies
  • Effectiviteit van aanpakken bij specifieke doelgroepen
  • Evalueren multifocale zorg en ketenzorg
  • Effectiviteit pleegzorg

 

 

Effectiviteit van Eigen Kracht-conferenties

De doelen van dit onderzoek zijn 1) om de uitvoering van EK-c’s in kaart te brengen en 2) om in kaart te brengen onder welke omstandigheden en bij welke gezinnen EK-c’s het beste ingezet kunnen […]

Onderzoek effectieve reflectie

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kwaliteit van de uitvoering van interventies direct gerelateerd is aan het effect dat behaald wordt. Dit project richt zich op het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor het […]

Onderzoek gevolgen Amsterdamse zedenzaak

Dit kwalitatieve onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak (dec. 2010) richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de ervaringen van ouders met betrekking tot de impact van de zedenzaak, de impact van […]

Onderzoek belang van trauma-sensitiviteit

Een onderzoek naar het belang van trauma-sensitiviteit voor (professionele) opvoeders, met als onderzoeksvraag: Is trauma-sensitiviteit een algemeen werkzame factor in de zorg voor jeugd en wat is de relatie tussen trauma-sensitiviteit, traumakennis, opvoedstress, werkalliantie, leefklimaat […]

Onderzoek (kosten)effectiviteit School2Care

Dit project is een NEJA scientist practitioner project (promotieonderzoek uitgevoerd door een onderzoeker die deels in de praktijk werkt en deels onderzoek uitvoert ten diensten van die praktijk).   Onderzoeksvraag: In hoeverre is School2Care (kosten)effectief […]

Lerend Effectiviteitsonderzoek naar FFPS

Om bij kinderen en gezinnen met de juiste intensiteit in te grijpen en de juiste hulp in te zetten, is het nodig dat professionals van Jeugdbescherming zorgvuldig de directe veiligheid van kinderen inschatten en de […]

Effectiviteit van zorg voor vluchtelingenkinderen

Doelen van dit project zijn: [1] kennis verkrijgen over de prevalentie van psychische problemen onder vluchtelingenkinderen; [2] in kaart brengen van de risicofactoren en beschermende factoren; en [3] de effectiviteit van onderzoeken van  interventies voor […]

Participatie jeugdigen met gedragsproblematiek

Het doel is om de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam te verbeteren door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf […]