NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Risicovol ouderschap

Onder risicovol ouderschap wordt de groep ouders verstaan die kwetsbaar zijn door onder andere hun jonge leeftijd, een belaste voorgeschiedenis, angst of depressie, een verstandelijke beperking en vaak in combinatie met problemen of meerdere leefgebieden, zoals gezondheid, werk, huisvesting of financiën. Risicovol ouderschap komt vooral tot uiting in moeilijke opvoedsituaties en bij deze groep ouders is het risico ook groot dat zij hun problemen overdragen op hun kinderen.

 

De speerpunten van de programmalijn risicovol ouderschap zijn:

  • Voorkomen van overdracht van intergenerationele problematiek
  • Voorkomen en behandelen van hechtingsproblematiek
  • Voorkomen en behandelen van trauma

 

Verloop verstoord gehechtheidsgedrag

Omschrijving: Dit onderzoek is een deelproject van een meerjarenonderzoek naar verstoord hechtingsgedrag bij jonge kinderen. De onderzoeksvragen zijn: In hoeverre […]

‘State-of-the-art’ kennis rond Risicovol ouderschap

De doelstelling van dit project is om een overzicht te maken van een de actuele stand van zaken van de […]

Onderzoek verstoord hechtingsgedrag

Dit onderzoek is een deelproject van een meerjarenonderzoek naar verstoord hechtingsgedrag bij jonge kinderen. De onderzoeksvraag is: Op welke manier […]

Literatuuronderzoek risicofactoren kindermishandeling

Dit is een literatuuronderzoek naar de risicofactoren voor kindermishandeling. Doelstelling van dit onderzoek is om de meest recente wetenschappelijke kennis […]

Onderzoek risicovol opvoedgedrag

Dit is een NEJA Scientist practitioner project om betrouwbare en systematische observatiemethode te ontwikkelen om in de praktijk risicovol opvoedgedrag […]

Validiteit en betrouwbaarheid ARIJ

De Universiteit van Amsterdam heeft recentelijk in samenwerking met Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) […]

Doorontwikkeling AISI

 Het doel van het onderzoeksproject is om de huidige Attachement Insecurity Screening Inventory (AISI) 2-5 jaar te verbeteren, om zo […]

Opheffen onveiligheid: hoe doe je dat?

In Amsterdam wordt door vijf organisaties samengewerkt in het toerusten van professionals om onveiligheid bij kinderen op te heffen. Alle […]