NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Effectieve basiszorg jeugd

Focus van deze programmalijn is: met wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van professionals en cliëntvoorkeuren onderbouwen van het handelen van de jeugdgeneralisten in de basiszorg, de ouder- en kindadviseur en de Samen DOENprofessional, en hun samenwerking met de specialisten.

 

Deze programmalijn spitst zich toe op de volgende speerpunten:

  • Doorontwikkeling basismethodiek voor ouder- en kindadviseurs
  • Kennisondersteuning van het lerend systeem in de ouder- en kindteams
  • Effectief signaleren en beslissen over passende zorg
  • Werkzame elementen basiszorg

 

De activiteiten in de programmalijn Effectieve basiszorg jeugd wordt uitgevoerd in samenwerking met KeTJA

logo_ketja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verbetering cultuursensitiviteit

Doel van het implementatieproject Verbetering cultuursensitiviteit in werkwijzen professionals in jeugdteams is het vergroten van de diversiteitsgevoeligheid in jeugdteams door 1) verankering van diversiteitgevoelig werken in het lerend werken, en 2) verbindingen met eigen voorzieningen/expertise […]

Ontwikkelproject ondersteuning methodiekontwikkeling OKT

Doelstelling van dit project is explicitering van de centrale werkprincipes in de basismethodiek van de Ouder- en Kindteams op basis van wetenschappelijk en praktijkkennis over wat werkt. De centrale werkprincipes worden met methodieken en instrumenten […]

Teamwerk in de wijk

De transformatie vraagt van de medewerkers in het jeugdstelsel andere inhoudelijke accenten en een andere manier van samenwerken, met elkaar en met ouders en kinderen.   De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar de veranderkracht in […]

Onderzoek naar het lerend systeem van de OKT’s

Hoe leren Ouder- en Kindadviseurs? Dat is de onderzoeksvraag van dit project. De doelstelling is het inventariseren, versterken en evalueren modellen van leren en trainen in de OKT’s in Amsterdam, die als bruikbaar en leerzaam worden ervaren […]

Ontwikkel- en onderzoeksproject Movie-learning

Ontwikkeling van een interactieve online video-leeromgeving met positieve filmbeelden voor de (opleiding tot) jeugdprofessional. Deze video-leeromgeving is gericht op het aanleren van opvoedingsvaardigheden, in aansluiting op de het bevorderen van zelfredzaamheid en samen-redzaamheid en in […]

Literatuurreview: effectiviteit van preventieve opvoedinterventies

De vraag bij deze literatuurstudie is: welke universele en welke geïndiceerde preventieve opvoedondersteuningsinterventies zijn beschikbaar en welke wetenschappelijke onderbouwing is er voor deze interventies? Daarbij wordt gekeken naar: voor welke doelgroepen zijn de interventies (culturele […]

Ontwikkelproject Kennisportaal (KeTJA)

Omschrijving: Doelstelling van dit project is het verzamelen en beantwoorden van kennisvragen van professionals, beleidsambtenaren en cliëntvertegenwoordigers over wat werkt in het jeugdstelsel in Amsterdam. In vier jaar worden via het digitaal portaal minimaal 40 vragen […]