NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Programmalijn Kwaliteit pedagogische omgeving

Het centrale thema van deze programmalijn is een sterk en veilig pedagogisch klimaat in het eerste, tweede en derde opvoedmilieu: een veilig en positief opvoedklimaat in gezinnen, netwerk, buurt, school, kinderopvang, pleeggezinnen en residentiële voorzieningen. De Ouder- en kindteams en Samen DOEN teams leggen verbinding met formele en informele voorzieningen in wijk en buurt. Samen met de kinderopvang en de scholen vormen zij de pedagogische infrastructuur.

 

De speerpunten van deze programmalijn zijn:

  • Effectevaluaties van aanpakken in wijk of buurt
  • Leer en leefklimaat in scholen
  • Versterken beroepskrachten in de basisvoorzieningen

Literatuuronderzoek feiten en mythes onderwijsachterstanden

  De onderzoeksvraag is: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen autochtone en allochtone leerlingen uit achterstandsgroepen en zorgleerlingen, hoe […]

Literatuuronderzoek feiten en mythes passend onderwijs

Onderzoeksvraag: In hoeverre is de klassensamenstelling (het aantal zorgleerlingen per klas) nu werkelijk van invloed op de prestaties van de […]

Literatuuronderzoek feiten en mythes voor- en vroegtijdig schoolverlaten

Onderzoeksvraag: Wat is de actuele kennis rond voor- en vroegtijdig schoolverlaten en wat weten we over de effecten van mentoringprogramma’s […]

Literatuuronderzoek feiten en mythes jonge risicokinderen

Onderzoeksvraag: Wat weten we uit cohortonderzoek over peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven als vindplaats voor jonge risicokinderen en in hoeverre zijn […]

Effectiviteit van Non-Violent Resistance (NVR)

Non-Violent Resistance (NVR) is een methodiek om medewerkers in de (semi) residentiële setting zelfverzekerder en minder machteloos te maken in […]

Kracht van Jongerenwerk

Dit onderzoek beoogt aan te tonen wat de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers is aan de psychosociale ontwikkeling, […]